Back

★ বিলাসীপাৰা - অসমৰ নগৰ-মহানগৰ ..বিলাসীপাৰা
                                     

★ বিলাসীপাৰা

২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি বিলাসীপাৰাৰ মুঠ জনসংখ্যা ৩১,০৯০ জন ৷ ইয়াৰে ৫১% পুৰুষ আৰু ৪৯% মহিলা৷ মুঠ জনসংখ্যাৰ ১৩% ছয় বছৰৰ অনুৰ্ধৰ৷

বিলাসীপাৰাৰ গড় সাক্ষৰতাৰ হাৰ ৬৮% ৷ ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ গড় সাক্ষৰতাৰ হাৰ পৃথককৈ ক্ৰমান্বয়ে ৪৭% আৰু ৬২%৷

                                     

1. শিক্ষা

বিদ্যালয়-

 • ৰোকা খাতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিলাসীপাৰা.
 • টাউন বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়.
 • শংকৰদেব শিশু নিকেতন, বিলাসীপাৰা.

মহাবিদ্যালয়-

 • বিলাসীপাৰা মহাবিদ্যালয়.
 • বি এম মহাবিদ্যালয়.
                                     
 • সমষ ট গ ৰ প ৰ ব ধ নসভ সমষ ট গ ল কগঞ জ ব ধ নসভ সমষ ট ব ল স প ৰ পশ চ ম ব ধ নসভ সমষ ট ব ল স প ৰ প ব ব ধ নসভ সমষ ট গ ৱ লপ ৰ প ব ব ধ নসভ সমষ ট
 • অসম য স হ ত যক নত নত ব প ৰদ ন কৰ ত খ ত অসম স হ ত য সভ ৰ চনৰ ব ল স প ৰ অধ ব শন আৰ চনৰ হ ওৰ ঘ ট অধ ব শনত সভ পত ত ব কৰ ছ ল চনৰ ফ ব ৰ ৱ ৰ ত
 • মহ ব দ য লয ড ব ৰ গড মহ ব দ য লয অধ যক ষ গ ৱ লপ ৰ মহ ব দ য লয আৰ ব ল স প ৰ মহ ব দ য লয ড ব ৰ গড ব শ বব দ য লয ৰৰ ব জবৰ ৱ আসনৰ অধ য পক ব শ বব দ য লয
 • ত ন ট - ধ ব ৰ সদৰ মহক ম ব ল স প ৰ দক ষ ণ শ লম ৰ - সদৰ হ টশ ঙ ম ৰ প ৰ নগৰ খন - ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ চ পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ব ধ নসভ ৰ সমষ ট ট
 • অসম য স হ ত যক নত নত ব প ৰদ ন কৰ ত খ ত অসম স হ ত য সভ ৰ চনৰ ব ল স প ৰ অধ ব শন আৰ চনৰ হ ওৰ ঘ ট অধ ব শনত সভ পত ত ব কৰ ছ ল ত খ ত স হ ত য
 • চন দ ৰ স হই ভ ৰত য জ ত য ক গ ৰ ছ দলৰ য গ দ ৰ জন ত ত প ৰৱ শ কৰ আৰ প ৱ ব ল স প ৰ ব ধ নসভ সমষ ট ৰ পৰ - - - আৰ - ল ম ঠ চ ৰ ব ৰক
 • উত তৰফ ল ব ৰশ জ ৰ ৱ জ ল পৰ ষদ দ ব ৰ পৰ ব ষ ট ত হ আছ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ, ব ল স প ৰ ত ৰ চহৰৰ ওচৰত ফক ৰগঞ জ আছ যদ ও এই ঠ ইখনৰ স থ ন য ভ ষ অসম য ক ন ত
 • ব প জ মহ ব দ য লয সৰ থ ব ৰ ব হন মহ ব দ য লয য ৰহ ট ব ল স প ৰ মহ ব দ য লয ব ল স প ৰ ব শ বন থ মহ ব দ য লয ব শ বন থ চ ৰ আল ছয দ ৱ ৰ মহ ব দ য লয
 • ক ঞ পট ট প ৰ কল প ৰ, ঘগ ৰ প ৰ প ৰ ক ম ৰপ ৰ ব ম ণপ ৰ ব ল প ৰ ব ল স প ৰ গ ৱ লপ ৰ ক চপ ৰ ৰ ঙ প ৰ প খ ৰ শ লপ খ ৰ জ ৰপ খ ৰ ন গক ট প খ ৰ
                                     
 • ব ক খ ট, ৰঙ য ওদ লগ ৰ ক কৰ ঝ ৰ, লখ মপ ৰ, হ জ ই, বজ ল উত তৰ শ লম ৰ ব ল স প ৰ নলব ৰ মঙ গলদ ধ ম জ আৰ ন হৰকট য First - class matches played by
 • শ ল পকল ব ৰৰ উপয গ ত ৰ গ ৰ ত বৰ লগত ন ন দন ক আব দনও আছ ধ ব ৰ জ ল ৰ গ ৰ প ৰ, ব ল স প ৰ গ লকগঞ জৰ ক ছ ভ ইম ল আৰ ম ল ক ৰ সম প ৰদ য ৰ ম জত ক হ ল শ ল পৰ প ৰচলন
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • হ ত শ ড ক সৰ থ ব ৰ লক ষ ম নন দন বৰ ব ক খ ত নগ ন শইক য ব ল স প ৰ নগ ন শইক য হ ওৰ ঘ ট চন দ ৰপ ৰস দ শ ইক য হ জ চন দ ৰপ ৰস দ
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক


                                     
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • .ম নক চৰ শ লমৰ দক ষ ণ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ গ লকগঞ জ ব ল স প ৰ পশ চ ম, ব ল স প ৰ প ব গ ৱ লপ ৰ প ব গ ৱ লপ ৰ পশ চ ম জল শ বৰ ক ক ৰ ঝ ৰ
 • ধ ব ৰ গ লকগঞ জ ন ই ধ ব ৰ ধ ব ৰ ব ল স প ৰ পশ চ ম ন ই ধ ব ৰ ধ ব ৰ ব ল স প ৰ প ব ন ই ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ স ইগ ও ন ই
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
                                     
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক
 • মঙলদ খ ৰ প ট য ছ প ঝ ৰ ধ ব ৰ ধ ব ৰ গ ৰ প ৰ স পটগ ৰ ম ব ল স প ৰ চ পৰ ধ ম জ ধ ম জ চ ল পথ ৰ নগ ও নগ ও ক মপ ৰ ৰহ ডবক

Users also searched:

বলসপৰ, বিলাসীপাৰা, অসমৰ নগৰ-মহানগৰ. বিলাসীপাৰা,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

বিলাসীপাৰা পূৱ সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফ.

বিলাসীপাৰা মহকুমা আছুৰ নেতা কৰ্মীয়ে মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু ঘটনাত জড়িত দোষীক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক সকীয়নি প্ৰদান কৰিছিল,. অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিলাসীপাৰা. আজি এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰাৰ্থী অধিকাৰীয়ে কয়, মোক কেপিপি দলে পূৱ বিলাসীপাৰা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি মোৰ দায়িত্ব বঢ়াই দিছে । নিৰ্বাচনত জয়ী. অসম SANGBAD PRAHARI. অসমত কোৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ২১৭৫২৭জনলৈ বৃদ্ধি বিজেপিৰ নেত্ৰী দীপাঞ্জলি কাকতিক নিজ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ৩১ মাৰ্চলৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা বন্ধ.

বিলাসীপাৰা মহকুমা আছুৰ কাৰ্যালয়.

হেডলাইন৮, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক অগ্ৰণী সংবাদ সেৱা প্ৰতিষ্ঠান যি বিভিন্ন খণ্ডৰ প্ৰতিটো সংবাদ আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰে৷. শাখাসমূহ. মূল পৃষ্ঠা খবৰ. গুৱাহাটী অসম. বিলাসীপাৰা তামাকুবাৰী ২য় খণ্ড. বিলাসীপাৰা পূৱ সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফ ৰ কন্ঠ​। Address assam, Delhi, Indien 783348. Phone 919127574336. Website s. ভোট গণণাৰ বাবে সাজু বিলাসীপাৰা. বিলাসীপাৰা পাব জি গেম খেলি খেলি মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ পৰিল এইবাৰ বিলাসীপাৰাৰ এজন যুৱক পাব জি গেমত আসক্ত হৈ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হোৱা যুৱকজনে প্ৰথমে লণ্ড ​ভণ্ড. About Us Brahmaputra Live365. Reason of Deletion E Expired, S Shifted, R Repeated Duplicate and O Others as per Form 7. Page 3. ৰাজ্যৰ নাম আৰু কোড s03 অসম. বিধানসভা সমষ্টিৰ নম্বৰ, নাম আৰু প্ৰকাৰ 026 বিলাসীপাৰা পশ্চিম সাধাৰণ. এলেকাৰ নম্বৰ আৰু. ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা বাঘমাৰী. সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমা দিব্যাংগ সমিতি ৰ.


অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানক লৈ.

ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত লক্ষীগঞ্জৰ পাইকানডাৰা ২য় খণ্ডত এটা দম্পতীক ৯ বছৰীয়া সন্তানৰ সন্মুখতে হত্যা কৰি লুটি লৈ যায় ধন সোণসহ বহু সামগ্ৰী।. বিলাসীপাৰাত পীযুষ হাজৰিকাৰ. ষ্ট্ৰবেৰী খেতিৰে স্বাৱলম্বী বিলাসীপাৰাৰ প্ৰণৱ কলিতা বিলাসীপাৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰাৱণটাৰী গাঁৱৰ উচ্চ শিক্ষিত কৃষক প্ৰণৱ কলিতাই গাওঁখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে. সোণাৰিত আপকুৰ অধিৱেশন সম্পন্ন. বিলাসীপাৰা পুব সমষ্টিত এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ৰাজনৈতিক যুদ্ধ. By. Assamnews. অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ. বিলাসীপাৰা, ১৬ নৱেম্বৰঃ ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা মহকুমা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়া স্নিগ্ধাৰাণী দাসৰ উদ্যোগত আৰু লগতে বিলাসীপাৰা মহকুমা প্ৰশাসনৰ সহযোগত সংবাদ.

বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ.

মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰতিদিন টাইমৰ এগৰাকী সাংবাদিকক কৰা নিগ্ৰহৰ প্ৰতিবাদত বিলাসীপাৰা প্ৰেছ ক্লাৱৰ সন্মুখত ২ ঘন্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ,লগতে প্ৰতিবাদী​. Untitled assam pwd. বিলাসীপাৰা চহৰ খনক নিচামুক্তৰ লগতে জুৱামুক্ত কৰাৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিলাসীপাৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনে।. আজি ধুবুৰী পূৱ জিলাৰ বিলাসীপাৰা. ধুবুৰী স্বাধীনতা দিবসৰ পূৰ্বে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ সফলতা। বিলাসীপাৰাত এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা এক অভিযানত আৰক্ষীৰদলে মৰণাস্ত্ৰসহ তিনি দুৰ্ধৰ্ষ কে, এল,অ ৰ. Bilasipara Railway Station Timeline Railway Enquiry India Rail Info. বিলাসীপাৰা মহকুমাতো জাৰি কৰিলে কভিড সম্পৰ্কীয় নীতি নিৰ্দেশনা ৷ সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা মহকুমাটোৰ বজাৰ সমূহৰ সকলো দোকান ​পোহাৰ বন্ধ কৰি দিলে প্ৰশাসনে ৷.


Bilasipara Part, Dhubri বিলাসীপাৰা ভাগ.

বিলাসীপাৰা: ২০২১ ৰ বিধান নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া ফলাফল অনুসৰি বিলাসীপাৰা পূৱ আৰু বিলাসীপাৰা পূৱ সমষ্টিৰ মহাজোটৰ প্ৰাৰ্থী ছামছুল হুদাই ১০২১৭৩ লাভ কৰি নিকটতম. বিলাসীপাৰা মহকুমাত জাৰি নতুন নীতি. বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়কৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক ৰাইজৰ প্ৰশংসা. বিলাসীপাৰা - ২২ জুলাই ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়ক হাফিজ. বিলাসীপাৰাত অস্ত্ৰ সহ তিনিজন. বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়কৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক ৰাইজৰ প্ৰশংসা. বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়কৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক ৰাইজৰ প্ৰশংসা বিলাসীপাৰা - ২২ জুলাই.


Reserve Bank of India RBI.

সংসদীয় সমষ্টিৰ নম্বৰ, সংসদীয় সমষ্টিৰ নাম, বিধানসভা সমষ্টি আৰু ইয়াৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ অনুসৰি বিতং ফলাফল চাওক. ১, ধুবুৰী, ২১. মানকাছাৰ ২২. শালমৰা দক্ষিণ ২৩. ধুবুৰী ২৪. বিলাসীপাৰা মহকুমা তথা আৰু জনসংযোগ. পঞ্চদশ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন তিনিটা পৰ্য্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। আজি অৰ্থাৎ ২ মেৰ দিনাখন এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ​ল। অসমত প্ৰথম পৰ্য্যায়, দ্বিতীয়. অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২১ ৰ ফলাফল. কিন্ত বিলাসীপাৰা আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে নায়েৰ আলগা উপ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক তদন্ত কৰি আলী আকবৰ মিঞাৰ মাৰপিটত জড়িত থকা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে. ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে জঘন্য. আমাৰ খবৰ, বিলাসীপাৰা, ১৯ জুলাই বিলাসীপাৰা মহকুমাত যােৱা এপ্রিল. ও ৰাজ্যখনৰ লগতে ধুবুৰী জিলাৰ মাহত ৩৯৬ গৰাকী এফ এল অক. বিলাসীপাৰা মহকুমাতাে ৪১টা এন নিয়ােগ কৰি এন আৰ চিৰ.

শ্বহীদ হৰধন ৰায়ৰ দেহ আজি The Janambhumi.

ক্ৰমিক নং, জিলা, মহকুমাৰ নাম, বি.ই.ই.ও. ১, বৰপেটা, ১, বাজালী, ১, বাজালী. ২, বৰপেটা, ২, বৰপেটা, হৰেন্দ্ৰ নাথ দাস. ৩, ভৱানীপুৰ. ৪, চেঙ্গা. ৫, মনদিয়া. ৬, ৰূপচী. ২, বঙাইগাওঁ, ৩, বঙাইগাওঁ, ৭. Download Now Asomiya BJP – Barta. Lot Number:লাট নং ৯. Village Town FIFTGTGT. Pattatype:খেৰাজ ম্যাদী। পট্রা নং। প্রত্যেক দাগৰ মাটিৰ। ৰাজহ সুহানীয়. মন্তব্য. কৰ। পুৰণি নতুন. পট্টাদাৰৰ. নাম,পিতাৰ. নাম স্বামীৰ. নাম আৰু. ঠিকনা।. বিলাসিপাড়া ভিডিও ইউটিউব. গণ বাৰ্তা বিশেষ, বিলাসীপাৰা, ২৮ মে বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত প্ৰথমটো আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰি উন্নয়ন মূলক কামৰ পাতনি মেলে ২৭ নং পূৱ বিলাসীপাৰা বিধান সভা. Chief Electoral Officer, Assam. ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাত দূৰ্গা পূজা উপলক্ষে অৰুণোদয় এছোছিয়েনৰ উদ্যোগত দৰিদ্ৰ লোকৰ মাজত বস্ত্র বিতৰণ কৰা হয় । এই উপলক্ষে আজি ৰাতিপুৱা ১১‍ বজাত বিলাসীপাৰা.

Northeastguru বিলাসীপাৰা চহৰ খনক.

বিলাসীপাৰা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বিলাসীপাৰা ১০নং ৱাৰ্ডত দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মৃতদেহ এটা উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। শনিবাৰৰ. NPER026PART135.pdf. বিলাসীপাৰা ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ধৰ্ষণৰ ঘটনা। এইবাৰৰ স্থান বিলাসীপাৰাৰ ৰাণীগঞ্জ। ২৪ বছৰীয়া জিতেন চৌহান নামৰ পাষণ্ডই ধৰ্ষণ কৰিলে এগৰাকী ১৪ বছৰীয়া মুছলিম. অভিলেখ হাৰৰ ভোটদান, কৃতজ্ঞতা. গোলকগঞ্জত নীলিময় প্ৰধানী, বিলাসীপাৰা পশ্চিমত আলী আকবৰ মিঞা, পলাশবাৰীত অনিল বড়ো আৰু পশ্চিম গুৱাহাটীত ধনঞ্জয় কলিতাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান।. বিলাশিপাড়া কলেজ বিলাসীপাড়া ইউটিউব. ২ মেত ৰাজ্যখনৰ ১২৬ সমষ্টিতে অনুষ্ঠিত হব ভোট গণনা ৷ ভোট গণনাৰ বাবে সাজু বিলাসীপাৰাৰ মহকুমা প্ৰশাসন ৷. বিলাসীপাৰাত কিশোৰ পুত্ৰৰ সন্মুখত. বিলাসীপাৰাত প্ৰাক্তন বিধায়ক ইউছুফ আলীৰ মৃত্যু, দল সংগঠনৰ শোক প্ৰকাশ বিলাসীপাৰাৰ পৰা মোছলেম উদ্দিন আহমেদ, ৮ মাৰ্চঃ আজি পুৱা ১০ বজাত বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ.


Automatically generated PDF from existing images. NRC, Assam.

আৰবিআই ২০১৭ ১৮ ১২২ এফআইডিডি.চিঅ.এনবিএছ.​বিচি.২১০০ ০২.০৮.০০১ ২০১৭ ১৮. ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০১৮. অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালকসকল ​মুখ্য কাৰ্যকৰী বিষয়াসকল, সকলো লীড বেংক. ক্ষুধাতুৰৰ প্রতিবাদত উত্তাল. দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া অসমৰ সুসন্তান শ্বহীদ হৰধন চন্দ্ৰ ৰায়ৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শ্বহীদ গৰাকীৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰি তেঁওৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলী. বিলাসীপাৰাত মৃতদেহ উদ্ধাৰঃ Prag News. বিলাসীপাৰা বিদুৎ উপ সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ তামাকুবাৰী ২য় খণ্ড গাঁওৰ বিদুৎ সংযোগ দিয়াৰ নামত ভেকো ভাওনা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে।. বিলাসীপাৰা বীৰ শ্বহীদ হৰধন চন্দ্ৰ. গুৱাহাটী:কাকপথাৰ প্ৰেছ ক্লাৱৰ সভাপতি তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ আহ্বায়ক জগদীশ ভূঞাৰ ভাতৃ পৰাগ ভূঞাৰ এক অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে।.

ষ্ট্ৰবেৰী খেতিৰে স্বাৱলম্বী.

বিলাসীপাৰা বিধানসভা সমষ্টিত সহস্ৰাধিক লোকৰ যোগদানে সমষ্টিটোত ভাৰতীয় জনতা. বিলাসীপাৰাত প্ৰাক্তন বিধায়ক. নিয়মীয়া বাৰ্তা ৬ মেঃ বিলাসীপাৰাৰ তুষপাৰা গাঁও পঞ্চায়তত এমুঠি অন্নৰ বাবে ঘৰৰ চোতালতে আজি প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰে একাংশ লোকে৷ লকডাউনৰ বাবে ৰেচন কার্ডবিহীন​.


The Inside Story Headline 8.

Bilasipara Part, Dhubri বিলাসীপাৰা ভাগ: বিলাসীপাৰা সূৰ্যখাতাত আব্দুছ ছাত্তাৰৰ ঘৰত চুৰি হোৱা ডেৰ লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ সোণ ৰূপৰ আ ​অলংকাৰসহ চাৰিজন দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ আটক Public App. বিলাসীপাৰাত দূৰ্গা পূজা উপলক্ষে. এই চাৰিটা বিলাসীপাৰা, পূব বিলাসীপাৰা, পশ্চিম গােৱালপাৰা আৰু. লােকসভা সমষ্টিত ৪০টা বিধানসভা সমষ্টি আছে। জলেশ্বৰ সমষ্টি​। অপই দুই সমষ্টি ক্রমে গােলকগঞ্জ আৰু.


বিলাসীপাৰা পূৱ আৰু পশ্চিম সমষ্টিত.

২৬নং বিলাসীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ জাতীয় দল অসম ৰ প্ৰাৰ্থী ইফতাৰুল ইছলাম প্ৰামাণিকৰ সাক্ষাৎকাৰ।. প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ অধীনস্থ. বিলাসীপাৰা ঃ নিজা বাতৰি দিওঁতা, ১৪ নৱেম্বৰ ঃ দীপাৱলীৰ সময়তে ভাৰত পাকিস্তান সীমান্তৰ উৰি খণ্ডত পাকিস্তানী সেনাই চলোৱা আকস্মিক আক্রমণত শুকুৰবাৰে শ্বহীদ হয়. Sangbad Live. বিদ্যুৎ যোগানক লৈ উত্তপ্ত বিলাসীপাৰা ৰাইজে বিলাসীপাৰা বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ. Untitled. তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →