ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 139                                               

১২ ডিচেম্বৰ

১২ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৪৬ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ১৯টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

১৫ ডিচেম্বৰ

১৫ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৪৯ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ১৭টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা –

                                               

১৬ ডিচেম্বৰ

১৬ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৫০ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ১৫টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

১৭ ডিচেম্বৰ

১৭ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৫১ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ১৪টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

১৮ ডিচেম্বৰ

১৮ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৫২ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ১৩টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

২ ডিচেম্বৰ

২ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৩৬ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ২৯টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা-

                                               

২২ ডিচেম্বৰ

২২ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৫৬ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ৯টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

২৩ ডিচেম্বৰ

২৩ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৫৭ তম দিন৷ বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ৮ টা দিন বাকী থাকে৷ এই দিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

২৪ ডিচেম্বৰ

২৪ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৫৮ তম দিন৷ বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ৭ টা দিন বাকী থাকে৷ এই দিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

২৫ ডিচেম্বৰ

২৫ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৫৯ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ৬টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

২৬ ডিচেম্বৰ

২৬ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৬০ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ৫টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

২৭ ডিচেম্বৰ

২৭ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৬১ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ৪টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

২৮ ডিচেম্বৰ

২৮ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৬২ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মাথোঁ তিনিদিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

২৯ ডিচেম্বৰ

২৯ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৬৩ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মাথোঁ দুটাদিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

৩ ডিচেম্বৰ

৩ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৩৭ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ২৮টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা-

                                               

৩০ ডিচেম্বৰ

৩০ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৬৪ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা এদিন বাকী থাকে। এই দিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

৩১ ডিচেম্বৰ

৩১ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৬৫ তম দিন। এই দিনটো বছৰৰ শেষ দিন। এই দিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা -

                                               

৫ ডিচেম্বৰ

৫ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৩৯ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ২৬টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা-

                                               

৬ ডিচেম্বৰ

৬ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৪০ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ২৫টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা-

                                               

৭ ডিচেম্বৰ

৭ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৪১ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ২৪টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা-

                                               

৮ ডিচেম্বৰ

৮ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৪২ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ২৩টা দিন বাকী থাকে। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা-

                                               

৯ ডিচেম্বৰ

৯ ডিচেম্বৰ দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে বছৰৰ ৩৪৩ তম দিন। বছৰটো শেষ হ’বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ ২২টা দিন বাকী থাকে। অসমীয়া লেখেৰে আঘোণ মাহৰ ২২ দিন। তৃতীয়া তিথি। ২০২১ ভাস্কৰাব্দ আৰু ৫৬৬ শঙ্কৰাব্দ। এইদিনটোত ঘটা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা-

                                               

গোলাপী উইণ্ডমিল

গোলাপী উইণ্ডমিল এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশত দেখা পোৱা এবিধ পখিলাৰ প্ৰজাতি৷ ই Byasa গোত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু চাতকনেজীয়া পখিলা ৰ ভিতৰত অন্যতম৷

                                               

চৰাইৰ ডেউকাৰ পখিলা

চৰাইৰ ডেউকাৰ পখিলা এটা ডাঙৰ আকাৰৰ চাতকনেজীয়া পখিলা ৰ প্ৰজাতি৷ এই পখিলাবিধৰ কমেও সোতৰটা উপ-প্ৰজাতি আছে বুলি জনা যায়৷

                                               

তৰোৱাল নেজীয়া পখিলা

তৰোৱাল নেজীয়া পখিলা দক্ষিণ-পূব এছিয়াত দেখা পোৱা এটা চাতকনেজীয়া পখিলাৰ প্ৰজাতি। ইয়াৰ পাখিৰ দাঁতিত থকা স্পষ্ট বগা ফোঁটবোৰৰ বাবে ইয়াৰ ইংৰাজী নাম Spot Swordtails ৰখা হয়।

                                               

নীলাফুটুকী জে

নীলাফুটুকী জে এটা ক’লা বৰণৰ ক্ৰান্তীয় চাতকনেজী পখিলাৰ প্ৰজাতি৷ ইয়াৰ মতা আৰু মাইকী উভয়ে দেখিবলৈ একে হয়৷ ইয়াৰ মতা মাইকী উভয়ে দেখিবলৈ একে হয়৷

                                               

নেজাল জে

নেজাল জে এটা সেউজীয়া আৰু ক’লা বৰণৰ চাতকনেজীয়া পখিলা ৷ ইয়াক সাধাৰণতে ক্ৰান্তীয় অঞ্চলসমূহত দেখা পোৱা যায়৷ ই ভাৰত, শ্ৰীলংকাৰ লগতে সমগ্ৰ দক্ষিণ-পূব এছিয়াত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশত সততে পোৱা এবিধ স্থানীয় পখিলাৰ প্ৰজাতি৷

                                               

নেমুটেঙা পখিলা

নেমুটেঙা পখিলা এবিধ সতকাই দেখা পোৱা আৰু বহুলভাৱে বিস্তৃত হৈ থকা চাতকনেজীয়া পখিলা ৰ প্ৰজাতি৷ ই প্ৰধানকৈ নেমুটেঙা জাতীয় উদ্ভিদক পোষক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে বাবে এই পখিলাবিধৰ নাম নেমুটেঙা পখিলা দিয়া হয়৷ অন্যান্য চাতকনেজীয়া পখিলাৰ দৰে ইয়াৰ এডাল স্প ...

                                               

পেৰিছৰ ময়ূৰী

মতা পেৰিছৰ ময়ূৰী পখিলাৰ পাখিৰ ওপৰ অংশ Upperwings কলা বৰণৰ আৰু পাখিত গাঢ় সেউজীয়া বৰণৰ আঁচ scales থাকে। এই আঁচবোৰে এটা ঠেক বক্ৰৰেখা গঠন কৰে। ইয়াৰ পিছফালৰ পাখি hindwing তো এনে গাঢ় সেউজীয়া আঁচ দেখা যায় যদিও ই কাষ margin নাপায়গৈ। পাখিৰ দুয়োকা ...

                                               

বাদুলিপাখিৰ পখিলা

বাদুলিপাখিৰ পখিলা ভাৰতত দেখা পোৱা চাতকনেজীয়া পখিলাসমূহৰ ভিতৰত এটা অন্যতম পখিলাৰ প্ৰজাতি৷ ই Atrophaneura গোত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত৷

                                               

বৃহৎ উইণ্ডমিল

বৃহৎ উইণ্ডমিল ভাৰতবৰ্ষকে ধৰি অন্যান্য কিছু দক্ষিণ-পশ্চিম এছিয়াৰ দেশত দেখা পোৱা Byasa গোত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত এবিধ পখিলাৰ প্ৰজাতি৷ ই এবিধ চাতকনেজীয়া পখিলা ৷

                                               

বৃহৎ মৰমন

বৃহৎ মৰমন এটা ডাঙৰ আকাৰৰ চাতকনেজীয়া পখিলা ৰ প্ৰজাতি৷ এই পখিলাবিধ ঘাইকৈ দক্ষিণ এছিয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায়৷ ই এবিধ বহুলভাৱে বিস্তৃত হৈ থকা পখিলাৰ প্ৰজাতি আৰু ইয়াৰ প্ৰায় তেৰবিধ উপ-প্ৰজাতি দেখিবলৈ পোৱা যায়৷

                                               

সাধাৰণ গোলাপী পখিলা

সাধাৰণ গোলাপী পখিলা, Pachliopta গণৰ অন্তৰ্ভুক্ত এটা চাতকনেজীয়া পখিলা ৰ প্ৰজাতি৷ দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াত ই বহুলভাৱে বিস্তৃত হৈ আছে৷

                                               

সাধাৰণ ব্লুবটল

সাধাৰণ ব্লুবটল এবিধ চাতকনেজীয়া পখিলাৰ প্ৰজাতি৷ ইয়াক সাধাৰণতে দক্ষিণ-পূব এছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কিছু কিছু অংশত দেখা পোৱা যায়৷ সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াৰ কমেও ১৬ বিধমান উপ-প্ৰজাতি পোৱা যায়৷

                                               

সাধাৰণ মৰমন

সাধাৰণ মৰমন এবিধ এছিয়া মহাদেশত বহুলভাৱে বিস্তৃত হৈ থকা চাতকনেজীয়া পখিলা ৰ প্ৰজাতি৷ এই পখিলাবিধক অন্য পখিলা বিশেষকৈ ৰঙা দেহৰ চাতকনেজী পখিলা যেনে সাধাৰণ গোলাপী পখিলা আৰু Crimson Rose আদিৰ সৈতে কৰা অনুকৰণধৰ্মিতাৰৰ বাবে জনা যায়৷

                                               

হালধীয়া ফুটুকী মাইম

হালধীয়া ফুটুকী মাইম দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াত দেখা পোৱা এবিধ চাতকনেজীয়া পখিলা ৷ এই প্ৰজাতিটোৱে অনুকৰণধৰ্মিতা দেখুৱায় বুলি জান যায়৷

                                               

হালধীয়া হেলেন

হালধীয়া হেলেন ইংৰাজী: Yellow Helen, বৈজ্ঞানিক নাম- Papilio nephelus) পেপিলিঅনিডি পৰিয়ালৰ অন্তৰ্ভুক্ত এবিধ চাতকনেজীয়া পখিলাৰ প্ৰজাতি৷

                                               

ৰঙা হেলেন

ৰঙা হেলেন এটা ডাঙৰ আকাৰৰ চাতকনেজীয়া পখিলা ৰ প্ৰজাতি৷ ইয়াক সাধাৰণতে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ কিছু কিছু অংশত আৰু দক্ষিণ ভাৰতত দেখিবলৈ পোৱা যায়৷

                                               

ৰঙাফুটৰ কলীয়া পখিলা

ৰঙাফুটৰ কলীয়া পখিলাৰ মতা পখিলাৰ বৰণ গাঢ় বেঙুণীয়া বা কলা৷ ইয়াৰ আগফালৰ পাখি Fore wingত পথালিকৈ আঁচ কিছুমান থাকে৷ পিছফালৰ পাখি Hind wingত শেঁতা হালধীয়া বা বগা দাগ থাকে৷ পাখিৰ তলৰ ফালে বৰণ ধুসৰ কলা৷ ইয়াৰ এন্টিনা কলা আৰু মূৰ, থৰাক্স আৰু পেট অংশৰ ...

                                               

ৰঙাবক্ষৰ পখিলা

মতা ৰঙাবক্ষৰ পখিলাৰ পাখিৰ ওপৰৰ অংশ কলা৷ আগফালৰ পাখি Fore wingৰ বৰণ কলা, তাতে শেঁতা বৰণৰ কিছুমান পথালি আৰু সমান্তৰাল আঁচ থকা দেখা যায়৷ পাখিৰ তলৰ অংশ ধূসৰ বৰণীয়া আৰু আঁচবোৰ ওপৰৰ পাখিতকৈ যথেষ্ট বহল হয়৷ ইয়াৰ পিছফালৰ পাখিৰ বৰণ কলা৷ আগফালৰ পাখিৰ গু ...

                                               

ৰাভেন পখিলা

মতা ৰাভেন পখিলাৰ পাখিৰ ওপৰফালৰ বৰণ কলা৷ পাখিত হালধীয়া-মটিয়া বৰণৰ দাগ scale থকা দেখা যায়৷ তাৰোপৰি পাতলীয়াকৈ দীঘলীয়া আঁচ কিছুমানো থকা দেখা যায়৷ ইয়াৰ পিছফালৰ পাখি hind wing ত ক্ৰীমবৰণীয়া দাগ কিছুমান থাকে, তাতে ডিম্বাকৃতিৰ এটা দাগ থাকে৷৷ আগফা ...

                                               

আন্তঃৰাজ্যিক ছাত্ৰ জীৱন দৰ্শন

আন্তঃৰাজ্যিক ছাত্ৰ জীৱন দৰ্শন অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ এক প্ৰকল্প। উত্তৰ-পূব ভাৰতক অৱশিষ্ট ভাৰতৰ সৈতে একাত্মতা ভাৱেৰে যুক্ত কৰি এই অংশৰ যুৱ প্ৰজন্মক প্ৰকৃত দিকদৰ্শণ আৰু প্ৰশিক্ষণেৰে আগবঢ়াই নিয়াএই প্ৰকল্পৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৯৬৬ চনৰ পৰা আৰম্ ...

                                               

গোৱালপাৰা

গোৱালাপাৰা, Pron: / ɡ oʊ ɑː l ˈ p ɑː r ə / উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অসম ৰাজ্যত অৱস্থিত গোৱালপাৰা জিলাৰ সদৰঠাই। এই নগৰখন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পশ্চিমে ১৩৪ কিমি দূৰত্বত অৱস্থিত। এই নগৰখন ঐতিহাসিকভাৱে কোঁচ ৰাজবংশী সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল।

                                               

থিয়েন ৱাই এ না

থিয়েন ৱাই এ না এগৰাকী ভিয়েটনামী লোকদেৱী। তেওঁক ভিয়েটনামৰ লোক ধৰ্মত উপাসনা কৰা হয়। দাও মাও ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত দেৱী থিয়েন ৱাই এ নাক লেডি পো নগৰ বা পো নগৰৰ দেৱী বুলিও কোৱা হয়। বহুতে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁ প্ৰকৃততে চাম দেৱী পো নগৰৰ ভিয়েটনামৰ সংস্কৰ ...

                                               

সাত বইনী পাহাৰ

সাত বইনী পাহাৰ অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ বান্দৰ্শী মৌজাৰ দেউৰীপাৰাত শ্ৰীশ্ৰীআই ভগৱতী থান ৰ পূৱত গাতে লাগি থকা এটি সৰু টিলা পাহাৰটোৰ দক্ষিণ-পশ্চিম অংশত এই "সাতবইনী" গোঁসানীক এটা সময়ত পূজা কৰিছিল আৰু দেৱী গোঁসানীৰ থাপনা এই পাহাৰত আছিল বাবে পাহাৰটিৰ নাম ...

                                               

বেটুপাত

                                               

মোচ

"মোচ" শব্দটো ফৰাচী পোনপটীয়া, আৰু এইটো নবম শতাব্দীত প্ৰমাণীত মধ্যযুগীয় লেটিন moustacio অষ্টম শতাব্দী, মধ্যযুগীয় গ্ৰীক μουστάκιον মৌস্তাকীণৰ পৰা ইটালীয় moustacio চৈধ্য শতক, উপভাষা মোস্তাক্সিয়ো ১৬ শতকৰ পৰা আহিছে শেষলৈকে হেলেনিষ্টিক গ্ৰীকμύσταξ ...

                                               

ধন্দি দৌল

ধন্দি দৌল অসমৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ধন্দিপথাৰ অঞ্চলত অৱস্থিত এটি প্ৰাচীন দৌল । সাম্প্ৰতিক সময়ত দৌলৰ ভগ্নাৱশেষহে উপলব্ধ হোৱাৰ হেতু ই ধন্দি ভগ্নাৱশেষ হিচাপে স্বীকৃতপ্ৰাপ্ত। এই ভগ্নাৱশেষ ভাৰতীয় পুৰাতত্ত্ব অনুসন্ধান বিভাগৰ ৰাষ্ট্ৰী ...

                                               

লোককথাত মৎস্যজীৱীৰ জীৱন আৰু জীৱিকা

বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্নজন লোকে বিভিন্ন জীৱিকাৰ সহায়ত জীৱন ধাৰণ কৰি আহিছে৷ একেদৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন বৃত্তিৰ সহায়ত মানুহে অন্ন-বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ সন্ধান কৰে৷ এইসকল লোকে যিহেতু এখন সমাজ পাতি বাস কৰে, সেই সমাজত তেওঁলোকৰ বৃত্তি ...

                                               

খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ উদ্যোগ

খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ খণ্ডটো ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। কৃষি আৰু নিৰ্মাণ খণ্ডত ই মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ প্ৰায় ৯---১০ শতাংশ দখল কৰিছে। বৰ্তমান প্ৰতি বছৰে ১০ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ ৰ ডিপুটি ডিৰেক্টৰ জেনেৰ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →